Algemene Voorwaarden

Bij niet akkoord acht dagen na ontvangst van de factuur deze schriftelijk en bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd. Elke gerechtelijk geschil zal beslecht worden door de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Dendermonde, hetzij voor het Vredegerecht van Ninove. De facturen vervallen vijftien dagen na datum. Iedere som (incl.BTW) niet betaald op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten van 10% 's jaars opbrengen plus een vergoeding van 10% van het bedrag van de factuur (incl.BTW). Het kantoor behoudt zich het recht voor iedere verdere werkzaamheid voor de gefactureerde definitief te staken of op te schorten zolang vervallen facturen niet zijn betaald; staking of opschorting moet vooraf niet worden meegedeeld.